À¦†à¦®à¦¾à¦°à¦›à§‡à¦²à§‡à¦¬à§‡à¦²à¦¾ হৠমায়à§、 ন আহমেদ pdfダウンロード

( ¡&à 0Û o 0Û o Æ ö 8o% >@ ¹'¼ ^ <#Ý b& Ç _ b v '¼4: ) _/ Z 8 S 0¿ b4: G ^ 'ö#. >@ 0¿ Æ `0i <#Ý* l b ó ² æ _'¼4: ) _/ Z > ~ )m ô ì _ < Z $× _!O 0«) K Z 8 S î Å « b )T â í ¥ V >? 0{ 0¿'¼ b4 4 u' $× ^ … ¾ à ¼ ¯ ½ µ ¡ 4 ' &k É Û å «&k w#. >/>,)t0 Ý Ü å Z È þ \ c -,6 7 _0d I Z 8 Þ#Ý7Á0 È#Õ B þ æ K 8ç#Ý4: b È>& È4( 2 È 2A ö = _6õ M %, ç _4: M È4( È>' 7Á ¼ (0 M G \ _ | ~S+ >| b8ç#Ý Ý Ü ö7Á0 È>& Ý Ü Þ# . V2z æ ~ ï $ª N4 å ± î 2( q t ,&7 q#Ý K S _ ¿ µ º á î ¡ © « ¸ Ò _6õ M 4 #Ý0d % $× '¨>/ ² G b0d c V2z æ ~ ï $ª N4 å ± î>& è W N4 å ± î À [ > ¢ f ï Â Ó è µ æ æ µ å ¤ y Ú ï ³ ã ï w æ · ç Ì æ á ¤ æ M å D Ô イ テ ン カ 京 東 社 会 式 株 行 発 ) 月 ( 日 2 2 月 7 年 9 1 0 2 日 ス ー リ リ。 す ま じ 禁 を 載 転 断 無 の 事 記 本 ※ 2018年に最も ¾&3Ä ÚšÀ¨HÈÉ#C ¾×ï ¸£_^ÚÍ i‡h Ê ýa&C nìuž¾s¡ñÝ/ ÃUã'É« W8W"žÚ?ÅJMm>jE04¯ÕˆwÖjB¢ ´ßYC …I ͤ5ß-s6 ŸÜ Ñ(̤0,4Oá`• ç ¢I Õó ~ ôQ> 'ªn– i† oìÏJ ®× ÕV¥@µN…i ï > ÍžRÑ>yHê B ‘R ìÓ®"2Ì×í1ä) l±¥?å b·XTr -Ç•b,^fc8Ü5¤e'LZE ”ÕÄ

#æ3¸ D7H q Ç'% c >/ Ç>1'% è Æ>& Ü Þ î'% 7V C>' \ M r Ü Þ î'% c >/ g $Ï6 K / ? } b g D7H 0¿ E ^ 8 @ Ó å Â î @5 0 区分 15~16歳 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 50 39.16 39.41 36.74 36.93 34.22 35.13 32.15 33.85 30.63 32.79 29.50 31.90 28.46 31.45 27.80 31.20

Ym âgì õHZ¹ VàR kõKœ #M.4¤ÍÉÇ—” ö’ ï5 >X à@Ü„¤¥vírˆ d ˆ .†ÉòµÃ3…9 3 ] JÔŠÏi † E ó à~ y¸àŠj©cਠH ¾vXFso˽ÛgÚŒŒ aåKíé†_¾&ò _ ^ƒò PÀ@rC¿ FnƒÌë-+µ›DöaS5e„ÕC .¼l**š ãm*o#>Ê3 Í µŸÁEùn ÂoÜ øO x CçÚ¼DEèq#p¡ë Tèƒ2 €¸h„f b 2018/08/08 À % > / Æ Ä z C T / Ý P " 3 N î ' M ) è ( Û " 3 N / å S  PDF版 Author あかつき印刷株式会社 Created Date 12/12/2005 6:44:35 AM Úç¤À Í 03 -5343 -7970 ? é ! ÇÌ ÍG ! ÇÌ º æÀÌ Ì å ¤ Ás Ô T 5~ Ô 5~ U Ô ! ÇÌ ¢µ»¿Ñ × ±Ì £ Þ ! ÇÌ xµÑ¿» ÆOp b {ýª £ ²ú Ʊ z± j új Ê J «æÇ¿« ýª £ú ²ÃJ b â ý S ¢ # (Á Ñ æÛ Ú Ä fe ôÍ ´ÄÑ Ü µ Úç¤À ·©áæ ŠCæ 3 ,000 ¢ k £

nsIhq nwmw, gIq, bwlnwmw, msnvI, AwrqI, mMqr vgYrw nUM BI Swml kr ilAw hYhwlWik ieh pMjwbI dIAW iksmW nhIN hn[A. vwrs Swh izkr ivc iliKAw hY (mohn isMG dIvwnw ny) ik aus ny hIr qoN isvw ssIBI ilKI sI Aqy ssI ivcoN iqMn dohVy BI 

This program must be run under Win32 $7PEL „ Uà þм @ € € @ Ð À ² ü’ .text4ñ ò `.itextD ö `.dataˆ @À.bss¸V0 À.idataÐ @À.tls À.rdata @@.rsrc²À ² @@€ Ò @@ @ AnsiChar ÿ @ string( @ AnsiString‹À @ @ 9@(9@œ9@”9@´9@¸9@¼9 Ö ÃÌ à'ª¥ Ú<‚â‰Þ l„øn÷ÇœLL;4û“ , Ç T¥ $ÅQo¨›WQ[}Ù6–( ýOô-j¸®¯XQô‰µ¥£¹ ÎD Êà ⃠i2‰’˜gÒ¥Ñû>öU·Ð n:FTÇ8ƉaÇ(èkb¥’JZ“ÜÙÖ;@~rMRÒ2ÞŠ•ŒªqKÌ«tåã Î1±£`s7*‰ŠƒÊe. Émf 'w„6»‚UO•TÔ“ê}´ à8› þ Ÿ ^Ÿ ½8mþù.ž<³ZädR¢• àÜi 5¯^I¼bÔbƒÐ ‘Ôã≆# ñÜ ðb×ðâvËí펻í ]Û BÀ‹\Dò9(º¹-ë" 3º ´[öaÕ´H Z-6ƒòØf ¿î$Š’Q,[Q9“Ò[†ñžãé ÷ oøìÍ[>{ûÀgo ¼yœx8% Ô S@ñhõ=, Š*S9 ¢ø”Ø÷ 9 4.¡éÌ0š$ Á+¾ ´Û M  ' '` À¥ÞA}f ¬… 3)ebJ¤˜‰)›m"E4Mä41 'ÆÓži æÉ ½}^ ¥¿Wu± ë ÐÉe,À|ìÈ¥ˆ

Kk39§à ²qL¦i ÓTÚ /Ù _ sQøò² /Õ-r k| ? ú ‡:;+« †þ¯ ¾{9Œ$ –a}fÞ ‡è( ùš÷ [b&œîôL PmýV¨/a#®äCkGBK ìЉTT¹‹®ãÓ kP„’¤O°ÇSŒ´l šø ŽŠ¦¸0a SŸS]}â³ [Çn¶8 D#=ªì`pv(o³£ÔŠÌT âÂøýXˆ_°o ëtaË^"Ã1÷üº ÐzHvÇûœÂžÊy!úÄ Þ Æ#D§méݳ zKœYW …L¹I–µ€k?-¹5 eTØGÏÜ

MZ ÿÿ¸@ð º ´ Í!¸ LÍ!This program cannot be run in DOS mode. $Šù Θ`YΘ`YΘ`YM„nYɘ`Y&‡dY̘`Y —?YϘ`Y —=Y͘`YΘaYb˜`Y&‡jYÔ˜`Y&‡kY‡˜`YvžfYϘ`YRichΘ`YPEL 9mˆ[à @ O P ` @ ` @‚ L[ ´` Lûpî è)0ñ €UPX0@ €àUPX1 P @à.rsrc ` ü @À3.95UPX! PK Gs/Fâž u‚ ¦ ‘²‹ÆŒã‚Ì Ø–¾ ‘‚Ì”­ s‚ɂ‚¢‚Ä.pdfܺuT Ý–7Œ w÷à.MCãî ÜÝÝi\ƒk ¸» –à Ü!¸Kp'8Áá%yæÞyæÞY3ï»Ö÷×׫ºêœ:ÛÎ>»ªöoWQ+‰K2 Y8P ©ë_ (ˆ@2V2G D~~€š—“9@Ì llçh P2¶4w%c{ V È ;XÒÙ 3Ë*Ñ“ TÁ.n¦`5 ss GG0 û É;c [ ÇW1¿›æfd¯d悯? N_: £ _Nìå з³” »qN9¯º¾ ¢Ç ¢© ùåö Zd …UÔZCöD{ ÷À“Z» *+ ñ µ^yu ÆZí†þ¦ üeî*¨‘×U–¯'æ Ü'f‰eÌ Ë1ÚÄ J. bµ £l×@ƉžŠÚªáí )ú¬Q¼¿áÖ+1Ôj)K Ãm˜ ìõ0Ør9†Ù¬úwñoŸ9sFû¼y $ tJ45!Y¸ð \ã ! ài7SÈy“—Ýl è` »Õ ²åo¶ òÈ Èr~ –Sƒ—9Ò¯ëáOӾðo ÓÛ™Q? ¹ ¾&3Ä ÚšÀ¨HÈÉ#C¶¾×ï°¸£_^ÚÍ i‡h Ê ­ ýa&C nìuž¾s¡ñÝ/ ÃUã'É« W8W"žÚ?ÅJMm>jE04¯ÕˆwÖjB¢ ´ßYC …I ͤ5ß-s6 ŸÜ Ñ(̤0,4Oá`• ç ¢I ™Õó ~ ôQ> 'ªn– i† oìÏJ¶®× ÕV¥@µN…i ï¶> ÍžRÑ>yHê °B ‘R ìÓ®"2Ì×í1ä) l±¥?å b·XTr -Ç•b,^fc8Ü5¤e'LZE ”ÕÄ;;ånàˆ™ò=¦Àê l2Ì¥™L à¨Ö¸¹–›×†l b}”ÝŒ±¢š é¯Þ`ÝGR\]ÒßÁM È É 4OoÁЮæŠÛ´¤ R¸÷zÂq“tGù` ÒâUžu^09‰‚ Nà° œ€|?kSဠ…ã*ºö±3Ék¢ ‹øsÞ ý.“.,Ò—xêY„ÉǸ €yâ| 3¢9 vþ¾ÛºÇŸíórŠË 6ë Q'€p(ƒ4 d>|‹²:)ºj3 Fãew• Êu–±£$721Ý > xê ž ¼¦ bmDª˜-¨wV Ú€.jS\±8, b3 PK Ô»ÜPŠ¡áfXš µ½ 198050.pdf¬»uX[_·5ÚâZŠ — +Å Z ”â^Ü%@‚»{ ¥X[ܵРw—`) ÅÝ­¸;ÜÀï=ß9ç}ïsï?_ 6™ìì½²ÖœcŽ1×Ü ï%¤Ø

PK X½ÒP 210-138914_01_002.pdf„¶S hA·­Y¶mÛ¶mÛ¶mÛÞeÛ¶k—mÛ E5§ ‘‰ ~À: w À˜×°k­¾ ¦½å Ô¡vÄ…¤Ðu`LíLœ]œL mÿcÙ

Ym âgì õHZ¹ VàR kõKœ #M.4¤ÍÉÇ—” ö’ ï5 >X à@Ü„¤¥vírˆ d ˆ .†ÉòµÃ3…9 3 ] JÔŠÏi † E ó à~ y¸àŠj©cਠH ¾vXFso˽ÛgÚŒŒ aåKíé†_¾&ò _ ^ƒò PÀ@rC¿ FnƒÌë-+µ›DöaS5e„ÕC .¼l**š ãm*o#>Ê3 Í µŸÁEùn ÂoÜ øO x CçÚ¼DEèq#p¡ë Tèƒ2 €¸h„f b 2018/08/08 À % > / Æ Ä z C T / Ý P " 3 N î ' M ) è ( Û " 3 N / å S  PDF版 Author あかつき印刷株式会社 Created Date 12/12/2005 6:44:35 AM Úç¤À Í 03 -5343 -7970 ? é ! ÇÌ ÍG ! ÇÌ º æÀÌ Ì å ¤ Ás Ô T 5~ Ô 5~ U Ô ! ÇÌ ¢µ»¿Ñ × ±Ì £ Þ ! ÇÌ xµÑ¿» ÆOp b {ýª £ ²ú Ʊ z± j új Ê J «æÇ¿« ýª £ú ²ÃJ b â ý S ¢ # (Á Ñ æÛ Ú Ä fe ôÍ ´ÄÑ Ü µ Úç¤À ·©áæ ŠCæ 3 ,000 ¢ k £